Reklamační řád

I.Základní ustanovení reklamačního řádu: Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi, jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující), a provozovatelem internetového obchodu pekalbc.cz (dále jen Prodávající). 

 Provozovatelem internetového obchodu je firma     Karel Koudelka, PE+KA  -  Zeyerova 297/10  -   Liberec 1  -  46001 

Reklamační řád se pro obě dvě strany stává závazným, v okamžiku uzavření kupní smlouvy (datem přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

II.Zjevné vady při převzetí zboží: Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce (PPL, Česká pošta) zjevné vady, tedy zejména do hloubky porušený obal se zřejmým porušením obsahu, atd ... je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravní služby protokol o poškození zásilky. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. V případě, že kupující zásilku od dopravce převezme, a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky, ( neúplnost zboží, mechanické vady..) je povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu.Tel: 482 711 192 /pekalbc@atlas.cz Pozdější reklamace zjevných vad zboží bude považována za závadu způsobenou Kupujícím, a nebude uznána .

III.Vrácení peněz bez udání důvodů: Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík, nebo osobně do provozovny Prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu ( nepoškozeno, neporušeno a včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod.) schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě ( faktura,  pokladní stvrzenka..) Na základě takto vráceného zboží budou Kupujícímu neprodleně vráceny peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy, a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem  Prodávajícího, a to ve znění: Jméno a příjmení, datum uskutečnění objednávky, případný důvod vrácení zboží, číslo objednávky.

IV.Délka doby odpovědnosti prodávajícího za vadu výrobků: Doba odpovědnosti prodávajícího za vady  /Záruční doba/ začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Doba odpovědnosti za vady na prodávané zboží fyzickým osobám je poskytována dle obč.zákoníku a je 24 měsíců, na výrobky podléhající zkáze je záruční doba / vteřin. lepidla, atd./ 3 měsíce není-li uvedeno  jinak  /24 měsíců/. Služby - Smlouvy o dílo - opravy strojů mají záruku 3 měsíce. Prodej právnickým osobám se řídí obchodním zákoníkem,  je smluvní a je stanovena většinou na 12 měsíců dle záručních podmínek firem.

V.Místo uplatňování reklamace: Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího PE+KA HUSQVARNA, Na Humnech 159, Liberec 7, 460 07. Zboží, které bude zasláno na jinou adresu, než na níže uvedenou, nebude přijato k reklamaci ! Vyjimku tvoří zboží HUSQVARNA, které můžete reklamovat u všech autorizovaných prodejců. Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží zaslat na adresu provozovny Prodávajícího, je potřeba, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

VI.Způsob při uplatňování reklamace: Reklamce se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně, a zašle na adresu provozovny Prodávajícího, případně e-mailem na adresu Prodávajícího. Kupující nezapomene připsat svou adresu, nebo telefonní kontakt. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace, neposílejte zboží na adresu provozovny Prodávajícího. Od této chvíle začíná běžet 30 denní lhůta pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutno předložit kopii dokladu o koupi (fakturu,  pokladní stvrzenku..), kompletní výrobek (včetně lišt, řetězů ,akumulátorů, doplňků atd ). V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží za stejné.

VII.Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci: Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží nešetrným způsobem, nadměrným zatěžováním, neodbornými zásahy do seřízení a údržby strojů, uchovávaném ve vlhkém prostředí, v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v návodu a dokumentaci ke zboží, (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) .

VIII.Kontakt pro reklamaci:

Karel Koudelka, PE+KA tel: 603 493 007   LIBEREC 1    46001

Buďte v obraze! informujte se s našim newsletterem